Ex krajnji prekidači, Ex sigurnosni prekidači

ATEX FD FP FL FC

Prekidači u skladu sa ATEX direktivom

ATEX direktiva. Akronim ATEX (Atmospheres Ekplosives) odnosi se na dve evropske direktive koje se tiču rizika od eksplozije u potencijalno eksplozivnoj atmosferi: – ATEX 2014/34 / EU: odnosi se na zahteve električne i neelektrične opreme za upotrebu u potencijalno eksplozivnom okruženju. Prema ovoj direktivi, proizvođač mora da se pridržava predviđenih zahteva i da svoje proizvode obeleži prema određenim kategorijama. ATEX 99/92 / EC: postavlja minimalne zahteve za bezbednost i zdravlje radnika koji mogu biti izloženi riziku od eksplozivne atmosfere. Ove direktive definišu zahteve za zaštitu bezbednosti i zdravlja ljudi, domaćih životinja i imovine, kao i postupke ocenjivanja usaglašenosti kojima se dokazuje da uređaji ispunjavaju zahteve ATEX direktiva.

Klasifikacija potencijalno eksplozivnih atmosfera.Potencijalno eksplozivna atmosfera je atmosfera koja može postati eksplozivna zbog lokalnih i / ili radnih uslova. Ova okruženja predstavljaju mešavinu zapaljivih materija u obliku gasova, isparenja, magle ili prašine sa vazduhom u atmosferskim uslovima. Direktiva ATEX 99/92 / EC klasifikuje dve vrste potencijalno eksplozivnih atmosfera, zavisno od toga da li je u pitanju prisustvo zapaljivih gasova ili prašine. Ove dve vrste eksplozivnih atmosfera dodatno su klasifikovane u tri zone, u zavisnosti od učestalosti i trajanja eksplozivne atmosfere. Područja u kojima može biti prisutna atmosfera sa eksplozivnim gasovima klasifikovana su u zone 0, 1 i 2; dok se područja u kojima može biti prisutna atmosfera sa eksplozivnom prašinom klasifikuju u zone 20, 21 i 22. Zona 0/20 podrazumeva mesto na kome je neprestano prisutan zapaljivi gas ili prašina. Stalna opasnost zahteva najmanje opremu kategorije 1. Zona 1/21 podrazumeva mesto na kome će se povremeno pojaviti zapaljivi gas ili prašina u normalnom radu. Potencijalna opasnost zahteva najmanje opremu kategorije 2. Zona 2/22 podrazumeva mesto na kome se verovatno neće pojaviti zapaljivi gas ili prašina u normalnom radu, ili će se, ako se to dogodi, zadržati samo kratko vreme, ili se javlja usled kvara. Niža opasnost zahteva opremu najmanje kategorije 3. Krajnji korisnik je odgovoran za identifikaciju i klasifikaciju različitih zona i instaliranje odgovarajuće opreme.

Kategorije opreme prema prema ATEX direktivi i IEC standardima. Prema ATEX direktivi 2014/34 / EU oprema je razvrstana u dve glavne grupe:

 • Grupa I: oprema i sistemi za rudarstvo
 • Grupa II: oprema i sistemi za sve ostale primene

Oprema grupe I je podeljena u dve dodatne kategorije prema potreban nivo zaštite:

 • Kategorija M1: Oprema dizajnirana da obezbedi veoma visok nivo zaštite
 • Kategorija M2: Oprema dizajnirana da obezbedi visok nivo zaštite

Oprema grupe II je dalje podeljena u tri kategorije prema traženom nivou zaštite:

 • Kategorija 1: Oprema dizajnirana da obezbedi veoma visok nivo zaštite (za upotrebu u zonama 0 i 20, 1 i 21, 2 i 22)
 • Kategorija 2: Oprema dizajnirana da obezbedi visok nivo zaštite (za upotrebu u zoni 1 i 21, 2 i 22)
 • Kategorija 3: Oprema dizajnirana da obezbedi normalan nivo zaštite (za upotrebu u zonama 2 i 22)

Zaštitne mere. Da bi se izbegla opasnost od eksplozije izazvane izvorom električnog porekla u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, mogu se preduzeti različite zaštitne mere:

 • upotreba kućišta za kapsuliranje opasnog dela kako bi se ograničile eksplozije u unutrašnjosti samog kućišta;
 • izbegavanje kontakta između vrućih tačaka i potencijalno eksplozivne atmosfere
 • preduzimanje mera za ograničavanje stvaranja opasnih vrućih tačaka, za eliminisanje mogućnosti dešavanja kvara ili ograničavanje snage do te mere da nije dovoljna da izazove paljenje i eksploziju.

U ponudi su ATEX prekidači proizvođača Pizzato, sledećih serija:

 • FD serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
 • FD serija sigurnosnih prekidača sa odvojenim aktuatorom u skladu sa ATEX direktivom
 • FL serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
 • FL serija sigurnosnih prekidača sa odvojenim aktuatorom u skladu sa ATEX direktivom
 • FM serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
 • FM serija sigurnosnih prekidača sa odvojenim aktuatorom u skladu sa ATEX direktivom
 • FA serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
 • FA serija sigurnosnih prekidača sa odvojenim aktuatorom u skladu sa ATEX direktivom
 • ATEX uvodnica technopolymer
 • ATEX uvodnica, metal