Elektromehanički prenosnici

Elektromehaanicki prenosnici

Elektromotorni pogoni u najširem smislu obuhvataju opremu za zaštitu, uključenje i upravljanje elektromotorima, koji predstavljaju osnovni pokretački element današnje industrije, ali i mehaničke prenosnike (reduktore, remene prenosnike itd.).

Pod prenosnikom u najširem smislu podrazumeva se mašinska grupa ili cela mašina čiji je zadatak prenošenje mehaničke energije od pogonske mašine (elektromotor, SUS motor, parna turbina…) ka radnoj mašini. Pomoću njih se takođe može izvršiti promena parametara, snage, veličine obrtnih momenata i ugaonih brzina ili sile i njenih brzina. Prema principu i načinu prenošenja energije, prenosnici se dele na:

  • mehanične,
  • hidraulične, i
  • pneumatske.

Uvođenje prenosnika kao posrednika između pogonske i radne mašine diktirano je uslovima rada kako radne tako i pogonske mašine. Na prvom mestu, potrebna ugaona brzina radne mašine vrlo retko odgovara najpogodnijoj ugaonoj brzini pogonske mašine (obično je mnogo manja). Čest je slučaj da ugaonu brzinu glavnih delova radne mašine treba menjati nezavisno od ugaone brzine pogonske mašine. Pogonske mašine imaju obično konstantnu ili približno konstantnu ugaonu brzinu, uz konstantan obrtni momenat. Brojevi obrtaja pogonskih mašina obično su veliki, a obrtni momenti mali, dakle, određena snaga postiže se velikim ugaonim brzinama a malim obrtnim momentima. Radna mašina zahteva u većini slučajeva male brojeve obrtaja, a velike obrtne momente. Prenosnici tako omogućuju konstrukciju pogonskih mašina sa velikim brojevima obrta a malim obrtnim momentima, jer oni vrše povećanje obrtnog momenta na račun smanjenja ugaone brzine. Još jedna bitna karakteristika je da pogonska mašina većeg broja obrtaja zajedno sa prenosnikom ima manje dimenzije i manju težinu nego sporohodna pogonska mašina upotrebljiva bez prenosnika. Prenosnikom se u izvesnim slučajevima rešava problem rastojanja između radne i pogonske mašine, ako je iz nekih razloga potrebno radnu mašinu udaljiti od pogonske. Kod mehaničkih prenosnika mehanička energija se prenosi preko mašinskih delova, međusobnim  dodirivanjem. Mehanički prenosnici mogu prenositi energiju odnosno menjati obrtni moment i ugaonu brzinu bilo prijanjanjem, bilo zupcima, i to ili neposrednim dodirivanjem pogonskog ili gonjenog elementa, bilo preko posrednika.
Glavni tipovi mehaničkih prenosnika su:

  • frikcioni prenosnici,
  • remeni prenosnici,
  • lančani prenosnici,
  • zupčasti prenosnici.

Frikcioni i kaišni prenosnici spadaju u grupu prenosnika koji opterećenje prenose prijanjanjem, trenjem, a zupčasti i lančani prenosnici u grupu prenosnika koji opterećenje prenose
zupcima. Frikcioni i zupčasti prenosnici spadaju u grupu prenosnika koji rade sa neposrednim dodirivanjem pogonskog i gornjeg dela, a remeni i lančani prenosnici u grupu prenosnika koji rade preko posrednika. Kod prenosnika koji vrše prenošenja snage odnosno obrtnog momenta i ugaone brzine pomoću prijanjanja, zavisi od veličine granične sile trenja, tako da kod njih neminovno dolazi do klizanja i oni stoga nisu u stanju da održe tačno određen i nepromenjen odnos ugaonih brzina. Frikcioni prenosnici upotrebljavaju se u slučaju manjih rastojanja između pogonske i radne mašine, a remeni u slučaju većih rastojanja. Prenosnici koji rade pomoću zubaca upotrebljavaju se u slučajevima kada se traži
garantovan, tačan odnos ugaonih brzina u toku rada i to zupčasti prenosnici u slučaju manjih rastojanja između pogonske i radne mašine, a lančani u slučaju većih rastojanja. Prenosnici mogu biti jednostepeni i višestepeni.
Posmatrajući prenosnik kao celinu, razlikuju se pogonsko ili ulazno vratilo i gonjeno ili izlazno vratilo. Pogonsko vratilo je ono vratilo preko koga je prenosnik vezan za pogonsku mašinu. Gonjeno ili izlazno vratilo je ono vratilo preko koga je prenosnik vezan za radnu mašinu. Prema međusobnom položaju osa ulaznog i izlaznog vratila, prenosnici mogu biti sa
paralelnim, ukrštenim i mimoilaznim osama vratila. Paralelne ose ulaznog i izlaznog vratila prenosnika mogu biti u horizontalnoj i vertikalnoj ili kosoj ravni. Osim toga, pored prenosnika sa jednim ulaznim i jednim izlaznim vratilom, postoje i prenosnici sa više ulaznih i više izlaznih vratila.

S obzirom na funkciju prenosnika da prenose kretanje, kod prenosnika kod kojih se prenosi obrtno kretanje, snaga se izračunava kao

P=T×ω.

Na osnovu ovog izraza sledi da je obrtni moment

T=P/ω.

Ako se izrazi ugaona brzina preko broja obrtaja vratila

ω=π×n/30   /s-1/

a snagu P u kW, dobija se izraz za određivanje nominalnog obrtnog momenta Tn u Nm:

Tn=9549 P/n    /Nm/

Radni prenosni odnos prenosnika je odnos ugaone brzine pogonskog (ulaznog) vratila
prema ugaonoj brzini gornjeg (izlaznog) vratila:

i =ωul / ωiz =nul / niz

Ako je radni prenosni odnos veći od jedinice (i > 1) prenosnik vrši smanjenje broja obrtaja a povećanje obrtnog momenta, idući od ulaznog ka izlaznom vratilu, takav prenosnik
naziva se reduktor.

Težeći da ponudimo tržištu kompletna rešenja za elektromotorne pogonske sisteme, u stanju smo da predložimo i isporučimo različite vrste elektromehaničkih prenosnika, a najpre najčešće korišćene industrijske prenosnike- mehaničke reduktore u kombinaciji sa odgovarajućim elektro motorima.