Automatizacija mašina

Automatizacija mašina

Automatizacija mašina (factory automation) u svoje središte stavlja control logic (upravljačku logiku) u formi diskretnog upravljanja i po tome se suštinski razlikuje od procesne automatizacije. Uključenje i isključenje releja, kontaktora i drugih elemenata koji imaju stanje 0 ili 1, generisanje zaštitno blokadnih funkcija, funkcija upravljanja nizom operacija, kao i praćenje statusa raznih izvršnih diskretnih elemenata u središtu je diskretne automatizacije, automatizacije mašina (factory automation).

Iako u nekim svojim segmentima se neminovno prepliće sa procesnom automatizacijom, jer je ponekad potrebno, uz sekvencijano upravljanje nizom operacija, zaštitno blokadnih funkcija, i na mašini voditi računa o nekoj kontinualnoj veličini, vršiti regulaciju njene stabilne vrednosti.

Komponente dominantnije zastupljene u diskretnoj automatizaciji su različite vrste relaja i kontaktora, PLC (Programmable Logic Controller) pre nego DCS (Distributed Control System), različiti beskontaktni senzori (induktivni, kapacitivni, fotosenzori, ultrazvučni senzori, inkrementalni enkoderi, senzori nagiba -inclination sensor, senzori ubrzanja), detektori, tasteri, višefunkcijski tasteri, dvoručne komande, nožni prekidači, pozicioni prekidači, mikroprekidači, ali i sigurnosni uređaji (sigurnosni prekidači sa odvojenim aktuatorom, magnetni sigurnosni senzori, RFID sigurnosni senzori, sigurnosni prekidači za vrata, sigurnosni prekidači sa odvojenim aktuatorom i zaključavanjem, sigurnosni potezni prekidači), sigurnosni moduli itd.

Naravno da postoji niz komponenti koje su zajedničke kako u sistemima procesna automatizacije tako i u sistemima diskretne automatizacije i to komponente industrijske komunikacije, HMI komponente (Human Mashine Interface), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), podnostojeći elektro ormani, zidni elektro ormani, napajanja, spojna oprema.