Rešenja sa nadpritiskom Ex p

Danas je tehnologija merenja nivoa baza procesnog upravljanja u hemijskoj, farmaceutskoj industriji, industriji nafte i gasa, energetici i dr. U ponudi se nalazi sveobuhvatan program proizvoda pomoću kojih se može rešiti svaki problem merenja nivoa bilo kojeg medijuma i pod veoma različitim uslovima sredine.

Iz ponude izdvajamo:

  • Detekcija nivoa, za zaštitu od prelivanja, rada na suvo, detekcije maksimuma ili minimuma itd.
  • Plovak-prekidači LFL, plovak-prekidači se koriste za jednostavnu detekciju graničnih vrednosti u tečnostima. Veća gustina tečnosti čini da prekidač pluta na površini medijuma. Plovak-prekidač je fiksiran pomoću svog kabela obezbeđujući da merni element bude na određenoj poziciji prema zahtevu procesa. Nakrivljivanje plovka-prekidača tokom narastanja ili propadanja tečnosti izaziva prekidačku proceduru.
  • Vibracioni prekidač LVL, piezoelektrične oscilacije vibracione viljuške prigušuju se kada ona dođe u kontakt sa medijumom. Elektronika generiše prekidački signal na bazi ove promene. Funkcija je nezavisna od promene fizičkih karakteristika medijuma i otporna je u odnosu na strujanja, turbulencije, mehuriće, penu, vibracije, čvrste čestice ili taloge.
  • Kapacitivne sonde LCL, izolovana metalna sonda montirana u metalni kontejner formira kondenzator zajedno sa metalnim zidom čija kapacitivnost raste kontinualno kako raste nivo medijuma. Stoga za merenje kapacitivnimprincipom zahteva se medijum koji poseduje konstantnu permitivnost. Jednostavna i robusna konstrukcija kao štap ili viseći senzor dozvoljava merenje nivoa tečnosti, zrnastih medijuma,provodnih i neprovodnih medijuma
  • Magnetna sonda za detekciju nivoa, uranjajuće magnetne sonde koriste se u čistim medijumima. Plovak, vođen pomoću cevi sonde, pluta na površini tečnosti. Prstenasti magnet unutar plovka pomoću svog magnetnog polja na reed kontakte instalirane u cevi sonde. Oni generišu kontakt kada je plovak u odgovarajućoj poziciji.
  • Kontinualno merenje, senzori za merenje nivoa daju tačnu vrednost nivoa. Ovo se dobija određivanjem rastojanja od površine medijuma do prethodno određenog referentnog nivoa. Kontinualno merenje nivoa dozvoljava proračune korišćenja, upravljanje gubicima i iznad svega precizno procesno upravljanje.
  • Hidrostatička merna sonda LGC, pritisak tečnosti raste konstantno zavisno od visine vodenog stuba. Ovaj hidrostatički pritisak se prenosi na mernu ćeliju preko membrane (keramičke ili od nerđajućeg čelika). Pena, talozi, promenljive električne karakteristike medijuma i oblik rezervoara nemaju nikakav uticaj na merenu veličinu. LGC sonda obezbeđuje merni opseg do 200m u aplikacijama dubokih bunara.
  • Ultrazvučni senzori LUC, visina punjenja se proračunava na bazi vremena između transmisije ultrazvučnog senzora i prijema eha reflektovanog od površine medijuma. Hemijska i fizička svojstva medijuma ne utiču na izmereni rezultat. Ovo znači da agresivni, abrazivni, lepljivi, kao i medijumi bogati talogom mogu biti mereni bez ikakvih problema.
  • Vođeni mikrotalas LTC, sistem je baziran na refleksiji elektromagnetnog impulsa koji je usmeren na štap senzora/kabela i reflektovan od medijuma. Elektronika integrisana u senzoru određuje nivo medijuma na bazi vremena eha impulsa i prikazuje ga na displeju. Elektromagnetni impuls se šalje, reflektuje od medijuma i prima ponovo.
  • Interface elektronika u aplikacijama merenja nivoa (nivo releji, pretvarači, ...), da bi pripremili standardizovani merni signal za različite tipove nivo senzora, potrebna je odgovarajuća interface elektronika. Uopšteno gledano, postoji razlika između detekcije nivoa i kontinualnog merenja. Zavisno od aplikacije postoje moduli sertifikovani za rad u Ex zonama kao i sa odgovarajućim WHG sertifikatima. Detalje treba tražiti u oblasti signal kondicioneri.