Ex pozicioni prekidači

ATEX FD FP FL FC

Prekidači u skladu sa ATEX direktivom

ATEX direktiva
Akronim ATEX (Atmospheres Ekplosives) odnosi se na dve evropske direktive koje se tiču rizika od eksplozije u potencijalno eksplozivnoj atmosferi: – ATEX 2014/34 / EU: odnosi se na zahteve električne i neelektrične opreme za upotrebu u potencijalno eksplozivnom okruženju. Prema ovoj direktivi, proizvođač mora da se pridržava predviđenih zahteva i da svoje proizvode obeleži prema određenim kategorijama. ATEX 99/92 / EC: postavlja minimalne zahteve za bezbednost i zdravlje radnika koji mogu biti izloženi riziku od eksplozivne atmosfere. Ove direktive definišu zahteve za zaštitu bezbednosti i zdravlja ljudi, domaćih životinja i imovine, kao i postupke ocenjivanja usaglašenosti kojima se dokazuje da uređaji ispunjavaju zahteve ATEX direktiva.

Klasifikacija potencijalno eksplozivnih atmosfera
Potencijalno eksplozivna atmosfera je atmosfera koja može postati eksplozivna zbog lokalnih i / ili radnih uslova. Ova okruženja predstavljaju mešavinu zapaljivih materija u obliku gasova, isparenja, magle ili prašine sa vazduhom u atmosferskim uslovima. Direktiva ATEX 99/92 / EC klasifikuje dve vrste potencijalno eksplozivnih atmosfera, zavisno od toga da li je u pitanju prisustvo zapaljivih gasova ili prašine. Ove dve vrste eksplozivnih atmosfera dodatno su klasifikovane u tri zone, u zavisnosti od učestalosti i trajanja eksplozivne atmosfere. Područja u kojima može biti prisutna atmosfera sa eksplozivnim gasovima klasifikovana su u zone 0, 1 i 2; dok se područja u kojima može biti prisutna atmosfera sa eksplozivnom prašinom klasifikuju u zone 20, 21 i 22. Zona 0/20 podrazumeva mesto na kome je neprestano prisutan zapaljivi gas ili prašina. Stalna opasnost zahteva najmanje opremu kategorije 1. Zona 1/21 podrazumeva mesto na kome će se povremeno pojaviti zapaljivi gas ili prašina u normalnom radu. Potencijalna opasnost zahteva najmanje opremu kategorije 2. Zona 2/22 podrazumeva mesto na kome se verovatno neće pojaviti zapaljivi gas ili prašina u normalnom radu, ili će se, ako se to dogodi, zadržati samo kratko vreme, ili se javlja usled kvara. Niža opasnost zahteva opremu najmanje kategorije 3. Krajnji korisnik je odgovoran za identifikaciju i klasifikaciju različitih zona i instaliranje odgovarajuće opreme.

Kategorije opreme prema prema ATEX direktivi i IEC standardima
Prema ATEKS direktivi 2014/34 / EU oprema je razvrstana u dve glavne grupe:

 • Grupa I: oprema i sistemi za rudarstvo
 • Grupa II: oprema i sistemi za sve ostale primene

Oprema grupe I je podeljena u dve dodatne kategorije prema potreban nivo zaštite:

 • Kategorija M1: Oprema dizajnirana da obezbedi veoma visok nivo zaštite
 • Kategorija M2: Oprema dizajnirana da obezbedi visok nivo zaštite

Oprema grupe II je dalje podeljena u tri kategorije prema traženom nivou zaštite:

 • Kategorija 1: Oprema dizajnirana da obezbedi veoma visok nivo zaštite (za upotrebu u zonama 0 i 20, 1 i 21, 2 i 22)
 • Kategorija 2: Oprema dizajnirana da obezbedi visok nivo zaštite (za upotrebu u zoni 1 i 21, 2 i 22)
 • Kategorija 3: Oprema dizajnirana da obezbedi normalan nivo zaštite (za upotrebu u zonama 2 i 22) Poređenje između EPL (nivoa zaštite opreme) definisanog IEC 60079-0 standardom i kategorija i applicatio ns ATEKS direktive su prikazane u tabeli ispod.

Zaštitne mere
Da bi se izbegla opasnost od eksplozije izazvane izvorom električnog porekla u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, mogu se preduzeti različite zaštitne mere:

 • upotreba kućišta za kapsuliranje opasnog dela kako bi se ograničile eksplozije u unutrašnjosti samog kućišta;
 • izbegavanje kontakta između vrućeg tačke i potencijalno eksplozivna atmosfera intervenirajući čvrsta, tečna ili gasovita tela;
 • preduzeti mere za ograničavanje stvaranja opasnih vrućih tačaka, eliminišući mogućnost kvara ili ograničavanje snage sistema tako da nije dovoljno da izazove paljenje.

FD serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
Varijante sertifikata koje mogu da poseduju ovi prekidači:

 • II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
 • II 2G Ex ia IIC T6 Gb
 • I M2 Ex ia I Mb
 • II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Reverzibilan položaj aktuatora
Kod prekidača sa aktuatorom kao polugicom, moguće je pričvrstiti u oba ravanski simetrična položaja. Na ovaj način su moguće dve različite radne ravni aktuatora.

Mogućnost podešavanja okretne poluge
Za prekidače sa okretnim aktuatorom, polugica aktuatora se može podesiti u koracima od 10 ° u celom opsegu od 360 °. Prenos pozitivnog kretanja je uvek zagarantovan zahvaljujući posebnom geometrijskom spajanju poluge i okretnog vratila, kako je to propisao nemački standard BG-GS-ET-15 za sigurnosne primene.

Glava sa promenljivom orijentacijom
Za sve prekidače glava se može rotirati u koracima od 90 °.

Jednosmerno delovanje
Kod prekidača sa okretnom ručicom, jednosmerni rad se može podesiti uklanjanjem četiri vijka glave i rotiranjem unutrašnjeg klipa (osim kontaktnog bloka 16).

FD serija sigurnosnih prekidača sa odvojenim aktuatoromu skladu sa ATEX direktivom

FL serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
Varijante sertifikata koje mogu da poseduju ovi prekidači:

 • II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
 • II 2G Ex ia IIC T6 Gb
 • I M2 Ex ia I Mb
 • II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Reverzibilan položaj aktuatora
Kod prekidača sa aktuatorom kao polugicom, moguće je pričvrstiti u oba ravanski simetrična položaja. Na ovaj način su moguće dve različite radne ravni aktuatora.

Mogućnost podešavanja okretne poluge
Za prekidače sa okretnim aktuatorom, polugica aktuatora se može podesiti u koracima od 10 ° u celom opsegu od 360 °. Prenos pozitivnog kretanja je uvek zagarantovan zahvaljujući posebnom geometrijskom spajanju poluge i okretnog vratila, kako je to propisao nemački standard BG-GS-ET-15 za sigurnosne primene.

Glava sa promenljivom orijentacijom
Za sve prekidače glava se može rotirati u koracima od 90 °.

Jednosmerno delovanje
Kod prekidača sa okretnom ručicom, jednosmerni rad se može podesiti uklanjanjem četiri vijka glave i rotiranjem unutrašnjeg klipa (osim kontaktnog bloka 16).

FL serija sigurnosnih prekidača sa odvojenim aktuatoromu skladu sa ATEX direktivom

FM serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
Varijante sertifikata koje mogu da poseduju ovi prekidači:

 • II 2G Ex ia IIC T6 Gb
 • I M2 Ex ia I Mb

Reverzibilan položaj aktuatora
Kod prekidača sa aktuatorom kao polugicom, moguće je pričvrstiti u oba ravanski simetrična položaja. Na ovaj način su moguće dve različite radne ravni aktuatora.

Mogućnost podešavanja okretne poluge
Za prekidače sa okretnim aktuatorom, polugica aktuatora se može podesiti u koracima od 10 ° u celom opsegu od 360 °. Prenos pozitivnog kretanja je uvek zagarantovan zahvaljujući posebnom geometrijskom spajanju poluge i okretnog vratila, kako je to propisao nemački standard BG-GS-ET-15 za sigurnosne primene.

Glava sa promenljivom orijentacijom
Za sve prekidače glava se može rotirati u koracima od 90 °.

FL serija sigurnosnih prekidača sa užljebljenom polugicom skladu sa ATEX direktivom

FA serija prekidača u skladu sa ATEX direktivom
Varijante sertifikata koje mogu da poseduju ovi prekidači:

 • II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
 • II 3G Ex nC IIC T6 Gc

Reverzibilan položaj aktuatora
Kod prekidača sa aktuatorom kao polugicom, moguće je pričvrstiti u oba ravanski simetrična položaja. Na ovaj način su moguće dve različite radne ravni aktuatora.

Mogućnost podešavanja okretne poluge
Za prekidače sa okretnim aktuatorom, polugica aktuatora se može podesiti u koracima od 10 ° u celom opsegu od 360 °. Prenos pozitivnog kretanja je uvek zagarantovan zahvaljujući posebnom geometrijskom spajanju poluge i okretnog vratila, kako je to propisao nemački standard BG-GS-ET-15 za sigurnosne primene.

Glava sa promenljivom orijentacijom
Za sve prekidače glava se može rotirati u koracima od 90 °.

Interno ožičen

ATEX uvodnica, tehnopolimer

II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

ATEX uvodnica, metal

II 2G Ex e II
II 1D Ex tD A20 IP68