Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
procesna automatizacija
izolovane barijere
zener barijere
signal kondicioneri
HART interface rešenja
fieldbus infrastruktura
remote I/O
merenje nvoa i pritiska
HMI vizuelizacija
ostali proizvodi

tržišta i aplikacije PA
industrija nafte i gasa
hemijska industrija
farmaceutska industrija
energetika
voda i otpadna vodapogledajte još i...
elektromotorni pogoni
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije
termoregulacija

brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

Merenje nivoa i pritiska

level

Danas je tehnologija merenja nivoa baza procesnog upravljanja u hemijskoj, farmaceutskoj industriji, industriji nafte i gasa, energetici i dr. U ponudi se nalazi sveobuhvatan program proizvoda pomoću kojih se može rešiti svaki problem merenja nivoa bilo kojeg medijuma i pod veoma različitim uslovima sredine.

Detekcija nivoa
Za zaštitu od prelivanja, rada na suvo, detekcije maksimuma ili minimuma itd.
detect

Plovak-prekidači LFL

plovak
Plovak-prekidači se koriste za jednostavnu detekciju graničnih vrednosti u tečnostima. Veća gustina tečnosti čini da prekidač pluta na površini medijuma. Plovak-prekidač je fiksiran pomoću svog kabela obezbeđujući da merni element bude na određenoj poziciji prema zahtevu procesa. Nakrivljivanje plovka-prekidača tokom narastanja ili propadanja tečnosti izaziva prekidačku proceduru. Kao prekidački elementi koriste se induktivni senzori i mikroprekidači. Serija LFL prekidača koji se koriste kao prekidači graničnih vrednosti dostupni su u obliku sfere ili vretena. LFL tako predstavlja jeftino rešenje za detekciju graničnih nivoa, kao i detekciju curenja kao deo šireg nadzornog sistema.

Vibracioni prekidač LVL

vibro

Piezoelektrične oscilacije vibracione viljuške prigušuju se kada ona dođe u kontakt sa medijumom. Elektronika generiše prekidački signal na bazi ove promene. Funkcija je nezavisna od promene fizičkih karakteristika medijuma i otporna je u odnosu na strujanja, turbulencije, mehuriće, penu, vibracije, čvrste čestice ili taloge.

Vibracon LVL nivo prekidač je univerzalni nivo prekidač konstruisan za upotrebu u svim tečnim medijumima. Oblasti upotrebe su od detekcije curenja, zaštite pumpi i nadzora minimum/ maksimum nivoa medijuma u rezervoarima, do aplikacija na visokim pritiscima do 64bara i visokim temperaturama do 150 şC. Njegova kompaktna konstrukcija omogućava upotrebu u ograničenim prostorima. Specijalna higijenska konstrukcija omogućava korišćenje u aplikacijama u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Različiti elektronski umetci (relej, NAMUR, tiristor...) omogućavaju povezivanje na bilo kakav upravljački uređaj. Konstrukcije u Eex ia i Eex d zaštiti omogućavaju korišćenje u potencijalno eksplozivnim sredinama.

Provodne sonde LKL-P
konduktivni
Provodnost tečnog medijuma može se naći u širokom opsegu vrednosti. Kada se dostigne određeni nivo definisan instalacijom, narastajuća tečnost zatvara strujno kolo naizmenične struje (bez jednosmerne komponente) između dve elektrode (ili elektrode i metalnog rezervoara). Prekidački signal se generiše prilikom naglog porasta struje. Kiseline, baze, kao i vodeni rastvori su provodni pa se stoga na ovaj način vrlo efikasno detektuje njihovo prisustvo.

LKL-P provodni detektor nivoa je primenljiv za tečnosti od 10μS/cm pa nadalje za detekciju nivoa i detekciju curenja. Zadaci kao što su zaštita od presipanja, zaštita od rada na suvo, upravljanje pumpom u dve tačke, detekcija više nivoa sa postojećim procesnim priključkom, mogu se realizovati zavisno od broja mernih tačaka (do 5 elektroda ili kablova). LKL-P sonda tako obezbeđuje fleksibilnu instrumentaciju sa integrisanim elektronskim umetcima (PNP, NAMUR, relejni izlaz) u svrhu nadzora sistema ili indikacije curenja.

Kapacitivne sonde LCL


kapacitivni

Izolovana metalna sonda montirana u metalni kontejner formira kondenzator zajedno sa metalnim zidom čija kapacitivnost raste kontinualno kako raste nivo medijuma. Stoga za merenje kapacitivnimprincipom zahteva se medijum koji poseduje konstantnu permitivnost. Jednostavna i robusna konstrukcija kao štap ili viseći senzor dozvoljava merenje nivoa tečnosti, zrnastih medijuma,provodnih i neprovodnih medijuma


Magnetna sonda za detekciju nivoa

magnetic

Uranjajuće magnetne sonde koriste se u čistim medijumima. Plovak, vođen pomoću cevi sonde, pluta na površini tečnosti. Prstenasti magnet unutar plovka pomoću svog magnetnog polja na reed kontakte instalirane u cevi sonde. Oni generišu kontakt kada je plovak u odgovarajućoj poziciji. Reed kontakti mogu biti normalno zatoreni, normalno otvoreni ili preklopni kontakti. Merenje je nezavisno od karakteristika tečnosti, pritiska, temperature ili gustine. Različite verzije su dostupne zavisno od fluida: plastika za agresivne kiseline, nerđajući čelik za vodu ili ulja, nerđajući čelik u Ex verziji za zapaljive tečnosti.


Kontinualno merenje
Merenje tačne vrednosti nivoa medijuma u svakom trenutku

cont

Senzori za merenje nivoa daju tačnu vrednost nivoa. Ovo se dobija određivanjem rastojanja od površine medijuma do prethodno određenog referentnog nivoa. Kontinualno merenje nivoa dozvoljava proračune korišćenja, upravljanje gubicima i iznad svega precizno procesno upravljanje.

Hidrostatička merna sonda LGC

pritisak

Pritisak tečnosti raste konstantno zavisno od visine vodenog stuba. Ovaj hidrostatički pritisak se prenosi na mernu ćeliju preko membrane (keramičke ili od nerđajućeg čelika). Pena, talozi, promenljive električne karakteristike medijuma i oblik rezervoara nemaju nikakav uticaj na merenu veličinu. LGC sonda obezbeđuje merni opseg do 200m u aplikacijama dubokih bunara.

Ultrazvučni senzori LUC

ultrazvuk

Visina punjenja se proračunava na bazi vremena između transmisije ultrazvučnog senzora i prijema eha reflektovanog od površine medijuma. Hemijska i fizička svojstva medijuma ne utiču na izmereni rezultat. Ovo znači da agresivni, abrazivni, lepljivi, kao i medijumi bogati talogom mogu biti mereni bez ikakvih problema. LUC serija ultrazvučnih senzora pokriva veoma širok opseg visina merenja do 15m

Vođeni mikrotalas LTC

mikrotalas

Sistem je baziran na refleksiji elektromagnetnog impulsa koji je usmeren na štap senzora/kabela i reflektovan od medijuma. Elektronika integrisana u senzoru određuje nivo medijuma na bazi vremena eha impulsa i prikazuje ga na displeju. Elektromagnetni impuls se šalje, reflektuje od medijuma i prima ponovo. Vreme eha impulsa je proporcionalno distanci od površine medijuma. Merna procedura i tačnost merenja zavise značajno od pritiska, temperature, pare, prašine,pene, viskoznosti,provodnosti i pH vrednosti.

Interface elektronika u aplikacijama merenja nivoa (nivo releji, pretvarači, ...)
interface

Da bi pripremili standardizovani merni signal za različite tipove nivo senzora, potrebna je odgovarajuća interface elektronika. Uopšteno gledano, postoji razlika između detekcije nivoa i kontinualnog merenja. Zavisno od aplikacije postoje moduli sertifikovani za rad u Ex zonama kao i sa odgovarajućim WHG sertifikatima. Detalje treba tražiti u oblasti signal kondicioneri.
Download

Field devices for Process Automation
Level Broshure
Group Literature Level na sajtu Pepperl+Fuchs


PF
            logo

Pobednicki tip
Pogledajte detaljno uputstvo za aplikaciju
merenja, prikazivanja i logovanja nivoa kiseline u tanku...
Vibro-viljuške
za aplikacije zaštite rada pumpe na suvo, prelivanja, detekcije minimuma ili maksimuma u tankovima

više o ovome...
brošura
LEVEL MEASUREMENT
Vibration and Guided Microvawe

Detekcija nivoa u silosima, zrnasti, praškasti medijumi

Product information Bulk materials

Level Measurement overview

o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com
© Momentum d.o.o. 2012